Ankara Simultane / Ardıl & Noter Onaylı Yeminli Tercüme

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Sözen Tercüme tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Sözen Tercüme Şirketi bünyesinde bulunan ve Ihlamur Caddesi 9/15 Kızılay Çankaya Ankara Türkiye adresinde mukim şirketin veri sorumlusu sıfatına haiz olup, işbu internet sitesi üzerinden kişisel veri işleme faaliyeti yürütmektedirler.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Sözen Tercüme, internet sitesini kullanma amacınıza göre değişmekle birlikte temel olarak ad-soyad, doğum tarihi, adresi, e-posta adresi, telefon numarası, kullanıcı adı ve şifresi, IP adresi, internet sayfası erişim logları, internet giriş-çıkış bilgisi, trafik bilgisi, unvan, pozisyon ve çalıştığınız iş yeri bilgileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunları denetimi ve icrası,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Etkinlik ve eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Etik kurallarının yönetilmesi,
 • Eski çalışan ağının oluşturulması ve yönetimi,
 • Sirküler ya da bültenlerin duyurulması,
 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yönetimi,
 • Analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması,
 • Müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarımız ile ilişkilerimizin yönetilmesi,
 • 5651 sayılı Kanun uyarınca log kaydı ve trafik bilgilerinin tutulması,
 • Şirketimize iletilen öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi.
 • Şirketimizin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Çalışan adayı olmanız halinde internet sitemiz üzerinden iş başvurusu yapılması halinde başvurunun değerlendirilmesi.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ya da üçüncü kişilerden sizlerin beyanı ile ya da çerez yoluyla elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

Kanun’da öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıda yer verilen başvuru kanallarına kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile iletebilirsiniz.

Başvuru Kanal ve Adreslerimiz

Sözen Tercüme

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 91/55 Kızılay Çankaya/ANKARA

0312 911 21 43

info@sozentercume.com

Arama ekranı